Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BRANDVOICE

Adfactor B.V.

h.o.d.n. BrandVoice

KvK: 30209446

Noordeinde 142

2514 GP ‘s-Gravenhage

Januari 2019

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. BrandVoice: Adfactor B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 30209446, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2. Opdracht: de Diensten die door Influencer ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd zullen worden, waarbij BrandVoice optreedt als tussenpersoon.

1.3. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee BrandVoice een opdrachtovereenkomst gesloten heeft, die een opdracht verschaft ten behoeve van BrandVoice.

1.4. Influencer: de persoon of personen die zich aanmeldt voor een campagne en deze (mede) uitvoert, tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

1.5. Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.

1.6. Dienst(en): de door Influencer op basis van de Opdracht te leveren Online Advertising.

1.7. Online advertising: online en interactieve advertising op de Website(s) en Apps in de breedste zin van het woord, waaronder naast de IAB-standaardformaten tevens maatwerk advertising, sponsoring, content-integratie, content marketing, data van bezoekersprofielen, YouTube/video content, automated trading, realtime bidding, mobile advertising
(tablet/app/web), social media kanalen en video advertising.

1.8. Website: door Influencer geëxploiteerde Website(s) in de meest brede zin van het woord, daarmee inclusief alle social media platforms als Facebook en overige content platformen.

1.9. App: door Influencer geëxploiteerde applicatie.

1.10. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen BrandVoice en Influencer.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Influencer die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door BrandVoice uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Algemene voorwaarden van Influencer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Registratie Influencer

3.1. Om zich te kunnen inschrijven voor een Opdracht, dient Influencer zich te registreren via de website van BrandVoice.

3.2. Influencer dient bij de inschrijving het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen en daarbij alle relevante informatie te verstrekken aan BrandVoice.

3.3. BrandVoice heeft te allen tijde het recht om een inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook. Acceptatie van je inschrijving maakt de inschrijver tot Influencer.

3.4. Om zich te kunnen registreren, dient Influencer in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om het account van Influencer te activeren. BrandVoice gebruikt dit e-mailadres bovendien om contact met Influencer op te nemen. Het is dan ook belangrijk dat Influencer met een actief e-mailadres ingeschreven staat. Mocht BrandVoice bij toeval stuiten op een inactief e-mailadres, dan zal dit e-mailadres (tijdelijk) worden geblokkeerd.

3.5. Elke Influencer jonger dan 16 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan BrandVoice. BrandVoice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. Als BrandVoice het vermoeden heeft dat er een valse leeftijd is opgegeven of de toestemming vals is, mag BrandVoice het account van de Influencer blokkeren tot de toestemming er is. BrandVoice behoudt zich het recht voor om Influencers die jonger zijn dan 16 jaar uit te sluiten van deelname en/of hun account te verwijderen wanneer Influencer niet op verzoek kan aantonen over de vereiste toestemming te beschikken.

Artikel 4. Inschrijving en uitvoering Opdracht

4.1. Een inschrijving als Influencer geschiedt op vrijwillige basis en een inschrijving bij BrandVoice geeft geen enkele zekerheid op Opdrachten of bepaalde vergoeding.

4.2. BrandVoice publiceert beschikbare Opdrachten en geeft daarbij ook aan welke Diensten onder de Opdracht vallen en welke vergoeding er tegenover staat.

4.3. Influencer kan zich middels zijn/haar account inschrijven voor een Opdracht. Indien de Opdracht wordt toegewezen aan Influencer, neemt BrandVoice contact op met Influencer en levert per e-mail begeleid alle benodigde informatie aan.

4.4. Nadat BrandVoice de deelname van Influencer heeft bevestigd, zal Influencer alle instructies van BrandVoice nauwkeurig naleven.

4.5. Influencer zal naar beste kunnen en volgens de vereisten van goed vakmanschap de Opdracht uitvoeren.

4.6. Influencer spant zich naar in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht. Daarbij zal Influencer de belangen van Opdrachtgever en BrandVoice naar beste weten behartigen en zal zij handelen als van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.

4.7. Influencer garandeert dat hij/zij bij de uitvoering van de Werkzaamheden op geen enkele wijze content plaatst, reclame maakt of op een andere wijze handelt die in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC), waaronder specifiek aan de Reclamecode Social Media (RSM) zoals vastgesteld door de Stichting Reclame Code. Freelancer vrijwaart HelloSparkle en Opdrachtgever tegen alle aanspraken en kosten, waaronder juridische kosten, als gevolg van het niet of niet volledig naleven van de RSM, althans de NRC.

4.8. Influencer houdt zich te allen tijde aan de omschreven Opdracht en weerhoudt zich van onheuse, onzedelijke, seksueel getinte, discriminerende, strafbare uitingen en uitingen die de eer en goede naam van een derde kunnen schaden of negatieve uitingen die BrandVoice en/of Opdrachtgever op onredelijke wijze schaden.

4.9. Influencer zal de ten behoeve van de Opdracht aangeboden Online advertising niet voor andere doeleinden gebruiken dan ter uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever. Influencer draagt er zorg voor dat dergelijke Online advertising niet gepubliceerd dan wel geopenbaard worden op, of anderszins op enigerlei wijze wordt aangewend ten behoeve van, andere plaatsen dan overeengekomen.

4.10. BrandVoice zal na afloop van de Opdracht beoordelen of de uitvoering daarvan voldoende was en hiervan mededeling doen aan Influencer.

4.11. Influencer zal zich onthouden van iedere inzet van kunstmatige wijzen en middelen om de bezoekerscijfers of betrokkenheidscijfers van de Website, app of social mediakanalen te verhogen. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan het op kunstmatige wijze verzamelen of aankopen van likes, volgers of shares op social media met gebruik van bots, van nepaccounts, door het herhaaldelijk plaatsen van dezelfde comments of door inzet van ‘like’-, ‘share’-, ‘comment’- of ‘volger’-uitwisselingsprogramma’s of op een andere manier die naar onze mening oneerlijk of ongeoorloofd is.

4.12. Indien BrandVoice constateert dat er in strijd is gehandeld met het vorige lid, is BrandVoice gerechtigd zonder opzegtermijn en zonder enige schadevergoeding of andere betaling verschuldigd te zijn, de opdracht in te trekken. Influencer heeft in een dergelijk geval geen recht op enige vergoeding. BrandVoice behoudt het recht op aanvullende schadevergoeding jegens Influencer.

Artikel 5. Content

5.1. Voor zover in door Influencer gecreëerde content sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal Influencer, indien nodig, zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.

5.2. Influencer zal geen content plaatsen die niet past binnen de regels van het betreffende social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van BrandVoice en/of Opdrachtgever:

5.2.1. discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;

5.2.2. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

5.2.3. leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

5.2.4. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of
pornografische websites bevat;

5.2.5. illegale activiteiten bevordert of pleegt;

5.2.6. kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare

informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of

5.2.7. op enig andere wijze door BrandVoice en/of Opdrachtgever indiscreet of incorrect wordt bevonden.

Artikel 6. Vergoeding en betaling

6.1. BrandVoice zal na het einde van de Opdracht een elektronische credit factuur sturen voor de overeengekomen vergoeding voor de Opdracht en deze aan Influencer doen toekomen.

6.2. Als de Opdracht wordt gewijzigd, dan is BrandVoice gerechtigd de vergoeding van Influencer hierop aan te passen.

6.3. Indien de Opdracht naar bepaling van BrandVoice goed genoeg is uitgevoerd, zal BrandVoice de factuur binnen 30 dagen na uitvoering opmaken en aan Influencer voldoen.

Artikel 7. Technische voorzieningen en garanties

7.1. Influencer plaatst ten behoeve van de Opdracht zogeheten ‘tags’ (ook bekend als ‘Google DFP’) die door BrandVoice aangeleverd worden ten behoeve van de Opdracht.

7.2. Indien zich een storing voordoet op een website van Influencer ten tijde van de uitvoering van de Opdracht, zal Influencer zich inspannen deze storing zo spoedig mogelijk te herstellen. BrandVoice is in dat geval gerechtigd de tijd
dat uitvoering van de Opdracht niet mogelijk was, evenredig in mindering te brengen op de vergoeding van Influencer.

7.3. Influencer zal op eerste verzoek van BrandVoice en conform de instructies van BrandVoice toegang verlenen tot diens statistieken, waaronder toegang tot de Google Analytics en Facebook (analytics) en eventueel andere beschikbare statistiekentools.

7.4. Influencer staat ervoor in dat haar Website(s), App(s) en de door haar gebruikte en ter beschikking gestelde technieken en systemen voldoen aan de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

Artikel 8. Ontbinding en opschorting

8.1. De aanvang en de looptijd van Opdracht wordt in de Opdracht bepaald. De Opdracht eindigt van rechtswege zodra alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.

8.2. Tussentijdse opzegging van de Opdracht door een van de partijen is principe niet mogelijk. Enkel in onderling overleg en met wederzijdse schriftelijke instemming kan de Opdracht tussentijds worden opgezegd. Influencer heeft in geval van tussentijdse opzegging geen recht meer op enige vergoeding voor de Opdracht.

8.3. Indien Influencer niet voldoet aan het gestelde in deze algemene voorwaarden, mag BrandVoice de Opdracht beëindigen, zonder opzegtermijn en zonder enige schadevergoeding of andere betaling verschuldigd te zijn aan Influencer.

8.4. BrandVoice is gerechtigd de Opdracht te ontbinden indien gedragingen of uitlatingen van Influencer de goede naam van BrandVoice en/of Opdrachtgever schaden, dan wel op een andere wijze schade berokkenen of kunnen berokkenen aan BrandVoice en/of Opdrachtgever. Hieronder valt, doch niet uitsluitend, strafrechtelijk laakbaar
gedrag van Influencer, uitingen die eer en goede naam of reputatie van BrandVoice en/of Opdrachtgever aantasten of handelen dat op een andere manier laakbaar is. In deze gevallen is er geen opzegtermijn en is BrandVoice geen enige
schadevergoeding of andere betaling verschuldigd aan Influencer.

8.5. Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden wanneer de andere partij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.

Artikel 9. Intellectueel eigendomsrecht

9.1. Influencer garandeert de intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen, de auteursrechten, woordmerk(en), en beeldmerk(en) verbonden aan de content en de Website(s) en App(s) te bezitten danwel gerechtigd te zijn eventueel middels licentie tot het gebruik van deze Website(s) en App(s).

9.2. Influencer vrijwaart BrandVoice alsmede alle Opdrachtgevers ten aanzien van alle vorderingen, verliezen, schade, inbreuken en aansprakelijkheid voortvloeiende uit of verband houdende met:

9.2.1. een inbreuk op een recht, garantie of overeenkomst waarbij Influencer betrokken is:

9.2.2. de Website(s) of App(s) waaronder begrepen zonder enige beperking vorderingen wegens het schenden van

9.2.3. schending van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

9.3. BrandVoice zal Influencer onmiddellijk op de hoogte stellen zodra een derde zich in of buiten rechte met enige aanspraak aangaande bovengenoemde vrijwaring zich tot BrandVoice richt.

9.4. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de Opdracht, door Influencer ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder content en websitedesigns, berust bij Influencer.

9.5. Influencer verleent aan Opdrachtgever en BrandVoice een eeuwigdurende licentie voor de in het kader van de opdracht vervaardigde content. Met deze licentie mogen BrandVoice en Opdrachtgever de content op iedere wijze verveelvoudigen en openbaar maken zonder naamsvermelding van Influencer en deze content bewerken en aanpassen. BrandVoice zal daarbij de content niet onder de naam van een ander dan Influencer, of onder de naam van BrandVoice of naam van Opdrachtgever of diens merken openbaar maken.

9.6. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10. Geheimhouding

Influencer verplicht zich met inachtneming van het bepaalde in de Opdracht en deze algemene voorwaarden tot strikte
geheimhouding van alle gegevens waarvan zij kennisneemt bij de uitvoering van de Opdracht, behoudens voor zover de bekendmaking van informatie noodzakelijk is teneinde uitvoering te kunnen geven aan de Opdracht.

Artikel 11. Relatiebeding

11.1. Al het contact met Opdrachtgever zal via BrandVoice verlopen. Influencer zal zelf geen contact opnemen met Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht.

11.2. Influencer zal gedurende de looptijd van de Opdracht geen activiteiten verrichten of diensten verlenen die gelijk zijn aan of concurreren met de activiteiten en diensten van BrandVoice.

Artikel 12.
Verwerking persoonsgegevens

12.1. Influencer zal als Verwerkersverantwoordelijke voldoen aan alle wettelijke bepalingen daaromtrent, waaronder maar niet uitsluitend de informatieplicht door middel van een juiste privacyverklaring en het treffen van beveiligingsmaatregelen.

12.2. De statistieken die Influencer laat inzien aan BrandVoice en/of Opdrachtgever kunnen persoonsgegevens bevatten. Influencer zal hierover informeren in haar privacyverklaring.

12.3. Influencer zal, indien nodig, zorgdragen voor het vragen van de benodigde toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens en kan deze toestemming, waar nodig, ook aantonen.

12.4. Partijen waarborgen de vertrouwelijke behandeling van de in het kader van de Opdracht ontvangen persoonsgegevens en zullen werknemers, hulppersonen en sub-verwerkers binden aan deze vertrouwelijkheid en geheimhouding.

12.5. Partijen zullen maatregelen treffen voor een adequate technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens, conform artikel 32 van de AVG.

12.6. Partijen zullen over en weer bijstand verlenen bij het vervullen van de plicht om verzoeken om uitoefening van de
rechten van betrokkenen te kunnen beantwoorden, zoals omschreven in hoofdstuk III van de AVG.

12.7. Partijen zullen elkaar over en weer, in geval van ontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek), zoals bedoeld in artikel 33 AVG, zo snel mogelijk na ontdekking, maar in elk geval binnen 48 uur, informeren over alle (vermoedelijke) inbreuken op de beveiliging en alle andere incidenten die op grond van de wetgeving moeten worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens of betrokkenen.

12.8. Partijen zullen over en weer medewerking verlenen aan het uitvoeren van een Gegevensbeschermingseffectenbeoordeling, zoals bedoeld in artikel 35 AVG en zal haar medewerking verlenen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens aan de hand daarvan wenst te raadplegen, zoals bedoeld in artikel 36 AVG.

12.9. Influencer zal alle bij haar bekende persoonsgegevens binnen 30 dagen na het einde van de Opdracht of overeenkomst wissen, tenzij Influencer een eigen grondslag en doel heeft op basis waarvan zij voor zichzelf de persoonsgegevens mag verwerken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. BrandVoice kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke
of contractuele toerekenbare tekortkoming.

13.2. BrandVoice is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten in de door Influencer aangeleverde content of andere werken. Influencer vrijwaart BrandVoice van dergelijke aansprakelijkheid.

13.3. BrandVoice is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat BrandVoice is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever of Influencer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4. BrandVoice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Influencer, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door BrandVoice.

13.5. BrandVoice heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Influencer ongedaan te maken of te
beperken.

13.6. Influencer vrijwaart BrandVoice tegen en stelt BrandVoice schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

13.7. Influencer is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens Influencer worden openbaar gemaakt. Influencer vrijwaart BrandVoice van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht.

13.8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BrandVoice.

Artikel 14. Klachten

14.1. Klachten over werkzaamheden van BrandVoice en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan BrandVoice te worden gemeld.

14.2. BrandVoice zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Influencer te bereiken.

14.3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de werkzaamheden van Influencer niet op.

Artikel 15. Overige bepalingen

15.1. BrandVoice mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.

15.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door BrandVoice aan Influencer medegedeeld.

15.3. Indien BrandVoice en Influencer gezamenlijk een separate samenwerkingsovereenkomst sluiten, dan vervangt die overeenkomstdeze algemene voorwaarden.

15.4. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

15.5. Op alle rechtsverhoudingen tussen BrandVoice en Influencer is Nederlands recht van toepassing.

15.6. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Selectie verwijderen

Je gaat deze selectie nu definitief verwijderen.

Selectie delen

Selectie: [[selectie_name]]. Deel onderstaande link met de adverteerder.

Stuur bericht

Je gaat [[influencers]] uitnodigen om mee te doen met de campagne. Vergoedingen worden hiermee niet opgeslagen.

Deadline voor reactie
Tekst
Annuleren
Forceer update

Je gaat [[influencers]] uitnodigen om mee te doen met de campagne. Vergoedingen worden hiermee niet opgeslagen.

Deadline voor reactie
Tekst
Annuleren